Thông báo

HỘI THẢO TẬP HUẤN XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH LỊCH SỬ ĐỊA LÝ; KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ DẠY HỌC MÔN LỊCH SỬ ĐỊA LÝ; TRONG MỐI TƯƠNG QUAN, LIÊN HỆ VỚI DẠY HỌC LỊCH SỬ, ĐỊA LÝ TẠI ĐÔNG NAM Á
Những thông tin sinh viên khóa 47 cần biết