Cơ cấu tổ chức

Tên giao dịch trong nước: Cộng đồng Cựu người học Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
Tên viết tắt: Cộng đồng Cựu người học ĐHSP TPHCM
Tên giao dịch tiếng Anh: Ho Chi Minh University of Education Alumni
Tên viết tắt: HCMUE Alumni

Địa chỉ: 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) - (28) - 38352020 - Fax: (+84) - (28) - 38398946
Email: alumni@hcmue.edu.vn
Website: http://alumni.hcmue.edu.vn/