Điều lệ hoạt động

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG

Điều 1: Tên gọi

HỘI CỰU SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Điều 2: Mục đích

 1. Tập hợp các thế hệ cựu sinh viên từng học tập tại trường từ ngày thành lập Trường (năm 1957).
 2. Góp phần phát huy truyền thống tốt đẹp của sinh viên nhà trường và niềm tự hào là sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.
 3.  Tạo sự đoàn kết, gắn bó, tương trợ lẫn nhau và làm cầu nối giữa các thế hệ sinh viên.
 4. Làm cầu nối cho cựu sinh viên đóng góp vào việc xây dựng và phát triển nhà trường.

Điều 3:  Hội cựu sinh viên là một tổ chức của cựu sinh viên trực thuộc Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, do Hiệu trưởng quyết định thành lập, lãnh đạo và quản lí.

CHƯƠNG II: CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG

Điều 4: Chức năng, nhiệm vụ

 1. Tập hợp cựu sinh viên các khoá, ngành từ ngày thành lập Trường, làm cơ sở dữ liệu phục vụ việc trao đổi thông tin, hỗ trợ lẫn nhau giữa các cựu sinh viên và hoạt động của Hội; hỗ trợ công tác giới thiệu về lịch sử phát triển của Nhà trường, ngành nghề và giới thiệu các cá nhân, tập thể thành đạt trong mọi lĩnh vực (kỉ yếu, viết sách, hồi kí, sưu tầm và cung cấp, thông tin, tài liệu, hiện vật cho Phòng Truyền thống…).
 2. Tổ chức Hội nghị cựu sinh viên Trường theo định kì 5 năm/2lần. Tại Hội nghị, sẽ thông qua Báo cáo tổng kết những hoạt động đã qua, phương hướng và chương trình hoạt động của Hội trong những năm tiếp theo, thảo luận và biểu quyết sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, giới thiệu để bầu Ban Chấp hành Hội cựu sinh viên khoá mới, thông qua kế hoạch quản lí và sử dụng tài chính của Hội do hội viên đóng góp và các nơi tài trợ.
 3. Tổ chức họp mặt truyền thống hàng năm cho toàn thể cựu sinh viên Trường vào dịp kỉ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 hoặc ngày 09/01 ngày truyền thống học sinh, sinh viên. (Mỗi năm một lần)
 4. Tổ chức các diễn đàn trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp, hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể thao, các buổi sinh hoạt … cho cựu sinh viên, nhằm tạo sự hiểu biết, đoàn kết, gắn bó giữa các thế hệ cựu sinh viên và sinh viên hiện đang học tập tại Trường.
 5. Thăm hỏi và vận động đóng góp, hỗ trợ cho các cựu sinh viên gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
 6. Thăm hỏi các cựu cán bộ, thầy, cô giáo đã nghỉ hưu.
 7. Vận động cựu sinh viên đóng góp và xin tài trợ từ các nguồn lực xây dựng quỹ học bổng cho sinh viên và quỹ để thực hiện các khoản 3,4,5,6 của Điều 4.
 8. Tổng hợp các ý kiến tư vấn, góp ý cho chiến lược phát triển và hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Nhà trường, cho việc phát triển ngành nghề, chương trình đào tạo khi Nhà trường yêu cầu.
 9. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ sinh viên: vận động nguồn học bổng tài trợ cho sinh viên; tổ chức cho cựu sinh viên giao lưu, tư vấn và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên; giới thiệu và tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên thực tập, tham quan thực tế; hỗ trợ giới thiệu việc làm cho sinh viên.

Điều 5: Nguyên tắc hoạt động

Tự nguyện, tự quản, dân chủ, tuân thủ pháp luật cũng như Điều lệ và những hội viên có thành tích tốt được vinh danh tuỳ theo mức độ đóng góp cho tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ cho sự phát triển Nhà trường.

CHƯƠNG III: CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

Điều 6: Ban Chấp hành Hội cựu sinh viên

 1. Ban Chấp hành Hội cựu sinh viên cựu sinh viên là cơ quan điều hành các hoạt động giữa hai kì Hội nghị của Hội.
 2. Các thành viên Ban Chấp hành Hội cựu sinh viên do Hội nghị hiệp thương giới thiệu, bầu cử, được Hiệu trưởng Nhà trường chuẩn y quyết định công nhận (Ban Chấp hành lâm thời Cựu sinh viên khoá đầu tiên sẽ do Hiệu trưởng chỉ định trên sơ sở có sự thống nhất giới thiệu của các thành viên trong Ban Điều hành).
 3. Số lượng thành viên Ban Chấp hành do Hội nghị quyết định, trong đó có Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Uỷ viên.
 4. Ban Chấp hành họp định kì 6 tháng /1 lần và họp đột xuất khi có yêu cầu. Nội dung các kì họp: sơ kết, đánh giá những hoạt động đã triển khai trong kì họp lần trước và chuẩn bị chương trình, kế hoạch hoạt động tiếp theo; thông qua kế hoạch và quyết toán tài chính của Hội; giải quyết các vấn đề phát sinh giữa các kì họp Ban Chấp hành...

Điều 7: Các chi hội cựu sinh viên

 1. Các chi hội cựu sinh viên là đơn vị tổ chức trực thuộc Hội cựu sinh viên Trường, được thành lập theo khoa hoặc liên khoa và một số đơn vị khác có cựu sinh viên của Trường đang làm việc.
 2. Chi hội cựu sinh viên hoạt động tuân theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Hội cựu sinh viên Trường.
 3. Mỗi chi hội có một chi hội trưởng do Ban Chấp hành Hội cựu sinh viên Trường chỉ định số lượng thành viên của chi hội không hạn chế, tùy theo yêu cầu công việc và tình hình thực tế.
 4. Các chi hội có nhiệm vụ phối hợp các thành viên Ban Chấp hành Hội cựu sinh viên Trường thực hiện các nội dung công việc được phân công.

 

CHƯƠNG IV: KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG

Điều 8: Kinh phí hoạt động của Hội gồm các nguồn:

 1. Kính phí do Trường hỗ trợ trong giai đoạn lâm thời
 2. Hội viên tự nguyện đóng góp
 3. Nguồn tài trợ hợp pháp từ các cá nhân, các nhà hảo tâm và các đơn vị tài trợ khác

Điều 9: Sử dụng tài chính

 1. Sử dụng nguồn tài chính của Hội phải đúng mục đích, tuân thủ các quy định của Ban Chấp hành Hội cựu sinh viên đã được Hội nghị thông qua.
 2. Các nguồn tài chính của Hội dùng để hỗ trợ học bổng cho sinh viên, các cựu sinh viên, thầy cô giáo có hoàn cảnh khó khăn và đóng góp xây dựng phòng truyền thống của Trường.
 3. Ban Chấp hành Hội cựu sinh viên phân phối chi tiêu trong phạm vi nguồn tài chính có được và hoạt động theo kế hoạch tài chính đã được thông qua Ban Chấp hành, trên nguyên tắc công khai, rõ ràng và minh bạch.
 4. Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo tài chính trong Ban Chấp hành trong phiên họp định kì và thông báo rộng rãi đến từng chi hội và hội viên.
 5. Ngoài ra, các nguồn tài chính do các chi hội vận động từ hội viên, các nhà tài trợ…, các chi hội được sử dụng vào khoản 2 điều 9 của Điều lệ và báo cáo kết quả cho Ban Chấp hành.

CHƯƠNG V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Điều lệ có hiệu lực từ ngày kí. Mọi sửa đổi, bổ sung Điều lệ này phải được Hội nghị nhất trí thông qua, Ban Chấp hành Hội cựu sinh viên Trường mới được thực hiện.