Chi hội Cựu người học các đơn vị

STT

Thông tin

1

CỘNG ĐỒNG CỰU NGƯỜI HỌC KHOA TOÁN - TIN HỌC

Đầu mối liên hệ: Nguyễn Thị Nga

Số điện thoại: 028 38352020 - Ext: 112

Email: khoatoantin@hcmue.edu.vn

Fanpage: http://khoatoantin.hcmue.edu.vn

2

CỘNG ĐỒNG CỰU NGƯỜI HỌC KHOA VẬT LÍ

Đầu mối liên hệ: Hoàng Đức Tâm

Số điện thoại: 028 38352020 - Ext: 109, 110

Email: khoavosystem@hcmue.edu.vn

Fanpage: http://khoavosystem.hcmue.edu.vn

3

CỘNG ĐỒNG CỰU NGƯỜI HỌC KHOA HOÁ HỌC

Đầu mối liên hệ: Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Số điện thoại: 028 38352020 - Ext: 107, 108

Email: khoahoa@hcmue.edu.vn

Fanpage: http://khoahoa.hcmue.edu.vn

4

CỘNG ĐỒNG CỰU NGƯỜI HỌC KHOA SINH HỌC

Đầu mối liên hệ: Tống Xuân Tám

Số điện thoại: 028 38352020 - Ext: 113, 114

Email: khoasinhhoc@hcmue.edu.vn

Fanpage: http://khoasinh.hcmue.edu.vn

5

CỘNG ĐỒNG CỰU NGƯỜI HỌC KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đầu mối liên hệ: Nguyễn Viết Hưng

Số điện thoại: 028 38352020 - Ext: 209, 210

Email: khoacntt@hcmue.edu.vn

Fanpage: http://fit.hcmue.edu.vn

6

CỘNG ĐỒNG CỰU NGƯỜI HỌC KHOA NGỮ VĂN

Đầu mối liên hệ: Bùi Thanh Truyền

Số điện thoại: 028 38352020 - Ext: 105

Email: khoanguvan@hcmue.edu.vn

Fanpage: http://khoanguvan.hcmue.edu.vn

7

CỘNG ĐỒNG CỰU NGƯỜI HỌC KHOA LỊCH SỬ

Đầu mối liên hệ: Nguyễn Thanh Tiến

Số điện thoại: 028 38352020 - Ext: 123, 124

Email: khoalichsu@hcmue.edu.vn

Fanpage: http://khoalichsu.hcmue.edu.vn

8

CỘNG ĐỒNG CỰU NGƯỜI HỌC KHOA ĐỊA LÍ

Đầu mối liên hệ: Phạm Thị Bình

Số điện thoại: 028 38352020 - Ext: 121, 122

Email: khoadialy@hcmue.edu.vn

Fanpage: http://khoadialy.hcmue.edu.vn

9

CỘNG ĐỒNG CỰU NGƯỜI HỌC KHOA TIẾNG ANH

Đầu mối liên hệ: Nguyễn Thanh Bình

Số điện thoại: 028 38352020 - Ext: 101, 102, 119

Email: khoatienganh@hcmue.edu.vn

Fanpage: http://khoaanh.hcmue.edu.vn

10

CỘNG ĐỒNG CỰU NGƯỜI HỌC KHOA TIẾNG PHÁP

Đầu mối liên hệ: Phạm Duy Thiện

Số điện thoại: 028 38352020 - Ext: 149, 151

Email: khoatiengphap@hcmue.edu.vn

Fanpage: http://khoaphap.hcmue.edu.vn

11

CỘNG ĐỒNG CỰU NGƯỜI HỌC KHOA TIẾNG NGA

Đầu mối liên hệ: Nguyễn Thị Hằng

Số điện thoại: 028 38352020 - Ext: 129, 130

Email: khoanga@hcmue.edu.vn

Fanpage: http://khoanga.hcmue.edu.vn

12

CỘNG ĐỒNG CỰU NGƯỜI HỌC KHOA TIẾNG TRUNG

Đầu mối liên hệ: Nguyễn Thị Quỳnh Vân

Số điện thoại: 028 38352020 - Ext: 150, 153

Email: khoatiengtrung@hcmue.edu.vn

Fanpage: http://khoatrung.hcmue.edu.vn

13

CỘNG ĐỒNG CỰU NGƯỜI HỌC KHOA TIẾNG NHẬT

Đầu mối liên hệ: Cao Lê Dung Chi

Số điện thoại: 028 38352020 - Ext: 174

Email: khoatiengnhat@hcmue.edu.vn

Fanpage: http://khoanhat.hcmue.edu.vn

14

CỘNG ĐỒNG CỰU NGƯỜI HỌC KHOA TIẾNG HÀN QUỐC

Đầu mối liên hệ: Trần Nguyễn Nguyên Hân

Số điện thoại: 028 38352020 - Ext: 222, 223

Email: khoatienghan@hcmue.edu.vn

Fanpage: http://hcmup.edu.vn/?site=240 

15

CỘNG ĐỒNG CỰU NGƯỜI HỌC KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ

Đầu mối liên hệ: Nguyễn Ngọc Khá

Số điện thoại: 028 38352020 - Ext: 125, 126

Email: khoagdct@hcmue.edu.vn

Fanpage: http://khoagdct.hcmue.edu.vn

16

CỘNG ĐỒNG CỰU NGƯỜI HỌC KHOA TÂM LÝ HỌC

Đầu mối liên hệ: Nguyễn Thị Tứ

Số điện thoại: 028 38352020 - Ext: 215, 216, 217

Email: khoatlh@hcmue.edu.vn

Fanpage: http://khoatlh.hcmue.edu.vn

17

CỘNG ĐỒNG CỰU NGƯỜI HỌC KHOA KHOA HỌC GIÁO DỤC

Đầu mối liên hệ: Nguyễn Đức Danh

Số điện thoại: 028 38352020 - Ext: 216, 217

Email: khoakhgd@hcmue.edu.vn

Fanpage: http://khoakhgd.hcmue.edu.vn

18

CỘNG ĐỒNG CỰU NGƯỜI HỌC KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC

Đầu mối liên hệ: Dương Minh Thành

Số điện thoại: 028 38352020 - Ext: 135

Email: khoagdth@hcmue.edu.vn

Fanpage: http://khoagdth.hcmue.edu.vn

19

CỘNG ĐỒNG CỰU NGƯỜI HỌC KHOA GIÁO DỤC MẦM NON

Đầu mối liên hệ: Triệu Tấn Đạt

Số điện thoại: 028 38352020 - Ext: 216, 217

Email: khoagdmn@hcmue.edu.vn

Fanpage: http://khoagdmn.hcmue.edu.vn

20

CỘNG ĐỒNG CỰU NGƯỜI HỌC KHOA GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

Đầu mối liên hệ: Lê Đức Sơn

Số điện thoại: 028 38352020 - Ext: 165

Email: khoagdqp@hcmue.edu.vn

Fanpage: http://khoagdqp.hcmue.edu.vn

21

CỘNG ĐỒNG CỰU NGƯỜI HỌC KHOA GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT

Đầu mối liên hệ: Hoàng Thị Nga

Số điện thoại: 028 38352020 - Ext: 164

Email: khoagddb@hcmue.edu.vn

Fanpage: http://khoagddb.hcmue.edu.vn

22

CỘNG ĐỒNG CỰU NGƯỜI HỌC KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Đầu mối liên hệ: Nguyễn Thị Gấm

Số điện thoại: 028 38352020 - Ext: 216, 217

Email: khoagdtc@hcmue.edu.vn

Fanpage: http://khoagdtc.hcmue.edu.vn

23

CỘNG ĐỒNG CỰU NGƯỜI HỌC TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH

Đầu mối liên hệ: Nguyễn Thị Tú

Số điện thoại: 028 38352020 - Ext: 116

Email: truongthth@hcmue.edu.vn

Fanpage: http://trunghocthuchanhdhsp.edu.vn/