Tôn chỉ hoạt động

Tự nguyện, tự quản, dân chủ, tuân thủ pháp luật, đóng góp cho sự phát triển Nhà trường.