Hội nghị triển khai kế hoạch thành lập Hội Cựu người học Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2023 – 2028