Hội thảo Pháp ngữ khu vực Châu Á – Thái Bình Dương:  “Ngôn ngữ Pháp trong quá trình truyền thụ kiến thức, phát triển năng lực và trao đổi khoa học”