Thầy cô cùng đồng hành, hỗ trợ trẻ em mồ côi vì đại dịch Covid–19