Thông báo về việc thực hiện khảo sát về kinh nghiệm dạy và học trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19