THÔNG BÁO V/v DANH SÁCH CHỈ TIÊU ĐẶT HÀNG CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH