THỦ KHOA SƯ PHẠM VẬT LÝ GIÀNH ĐƯỢC 03 HỌC BỔNG TIẾN SĨ TẠI MỸ